2n BATXILLERATGEOGRAFIA D'ESPANYA

AEMET
Imatge 2
national geografic
Europa
paisos
cap_primer
INICI PROGRAMACIÓ  INFORMACIÓ FAMÍLIESSELECTIVITATTEMESVIDEOS


 

METODOLOGIA DE LES PROVES DE SELECTIVITAT

Les exigències d’objectivitat de la prova de selectivitat determinen el  disseny dels exercicis i dels enunciats de l’examen de Geografia.  L’examen és tancat. Els enunciats són clars i objectius i l’alumnat sap, en tot moment, allò que ha de respondre.

Localització: Exercici de localització en un mapa d’Espanya − L’enunciat de la pregunta serà precís sobre la quantitat de zones, àrees, topònims...a assenyalar − Caldrà localitzar topònims relacionats amb el tema, fer una llegenda i un breu comentari sobre el mapa que ampliï la informació cartografiada. − El mapa base corresponent a exercicis de localització relacionats amb la geografia física inclou els principals cursos fluvials de la península Ibèrica i la corba de nivell de 1000 metres d’altura. − Per a les localitzacions de geografia humana i econòmica, el mapa de base inclou les divisions provincials i autonòmiques. − Puntuació: 3   veure arxiu

Vocabulari - Es proposaran vuit termes I caldrà definir-ne 5 (amb espai limitat). - Es valorarà el contingut, l'expressió i l'exemplificació Puntuació: 3 (0.6 per concepte)   veure arxiu

Comentaris Es proposaran 2 comentaris (un dels quals estirà relacionat amb les Illes Balears) Poden ser objecte de comentari: gràfics, textos, estadístiques, mapes... Amb 4 preguntes a cada document:  1.- Temàtica i comprensió del text, gràfica, estadística, mapa... 2.- Terminologia relacionada amb la temàtica del document  3.- Factors que intervenen, context, elements I conseqüències que es deriven del tema plantejat (desenvolupament de tema)  4.- Reflexió territorial i relacions entre el document i altres temes geogràfics Puntuació 2 punts cada comentari, 0.5 per pregunta.  veure arxiu


Camí de Son Cladera, 20 - 07009 Palma - Illes Balears - Espanya - Telf.: +34.971.47.07.74 - Fax: +34.971.70.60.62
e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es
Com arribar a l'IES Juníper Serra