Programacions   Departament   Pendents   Galeria ppt  

Biblioteca de recursos i materials
 Programes onlineeducaplay
Educaplay

examtime

Examtime

timerime

Timerime

 AnimacionsMesquita de Cordova

Mesquita de Còrdova. Visita en 3D
Sixtina

La Capella Sixtina. Visita en 3D


cuperació (al llarg del curs) de 3r d'ESO per l'alumnat que cursa 4rt d'ESO
   L’alumnat d’ESO amb la matèria de ciències socials pendent del curs anterior haurà de realitzar una sèrie de tasques que assegurin l’assoliment dels continguts mínims presents a la  programació. El professorat de cada curs farà un seguiment del procés de recuperació i facilitarà a l’alumnat la realització de les seves tasques de recuperació. L’alumnat s’ha de presentar a la realització d’una prova escrita de recuperació. Igualment ha de lliurar obligatòriament, i el mateix dia en què quedi fixada la prova, un dossier amb les activitats de recuperació proposades.

 a) La  prova escrita consistirà en tres tipus de preguntes. 

1) Definir correctament els conceptes del vocabulari bàsic; 

2) Contestar correctament una sèrie de preguntes relacionades amb les activitats pràctiques que s’han de realitzar;

3) Mapes: identificant i localitzarant estats,comunitats, unitats de relleu o accidents geogràfics.

 

b) El dossier d’activitats constarà de tres tipus d’elements.

1) Vocabulari bàsic; 

2) Activitats pràctiques; 

3) Col·lecció de mapes.

-  El dossier s’iniciarà amb una portada i un índex de les activitats realitzades.                     

-  Es valorarà la correcta presentació de les feines, tant en l’ordre i la pulcritud com en l’adequat  nivell ortogràfic.                                                                                                                              

- Les activitats han de ser contestades de la manera més completa, personal i reflexiva possible.        

   

 El professorat responsable de l’avaluació serà el cap de departament i aquell professor que  imparteix l’assignatura  al grup classe al qual pertany cada alumne.