IES JUNÍPER SERRA

Projecte ENEMICS

Si vols fer aportacions a aquesta pàgina, adreça't a: webmaster@iesjuniperserra.net

Tornar a la pàgina de les Ciències Socials


Accedeix als nivells:

1r d'ESO.

2n dESO.

3r d'ESO.

4rt d'ESO.

H. món contemporani.

Història de l'art.

Geografia d'Espanya.

Història d'Espanya.


 

Monografies:
La Constitució Europea.

(BTX)
La Constitució Europea.

(ESO)


 
Documentació del Departament.

 
Pàgina principal de
 l'IES Juníper Serra

Àrea dels estudiants

El Ginebró

 

ENEMICS       

(Elaboració de Noves Eines i Mitjans Informàtics per les Ciències Socials)

     El curs escolar 2004/2005 els membres del Departament de Ciències Socials vàrem decidir iniciar una renovació dels materials de suport didàctic que fins a les hores veníem utilitzant. Es feia evident la necessitat d’incorporar les noves tecnologies informàtiques a la pràctica docent. Aprofitant la possibilitat de comptar amb dues hores complementàries de permanència al centre, la major part del professorat del departament va sol·licitar a la direcció de l’institut la formació d’un grup de treball amb la finalitat de fixar objectius i iniciar les feines corresponents. D’aquesta manera va néixer el grup ENEMICS (Elaboració de Noves Eines i Mitjans Informàtics per les Ciències Socials).           

            Els objectius marcats per al curs 2004/2005 van tenir dues línies prioritàries.

 §   Ampliació dels recursos tecnològics i informàtics del departament:

- Adquisició d’un ordinador personal connectat a la xarxa d’intranet i d’internet per tal de dotar l’aula 203. D’aquesta manera dues de les tres aules normalment assignades al departament comptarien amb recursos informàtics propis.

- Adquisició pel curs 2005/2006 d’un projector fixo connectat a l’ordinador de l’aula 203.

 §   Elaboració de materials didàctics en suport informàtic.

- Creació, en format Powerpoint/pàgina web, de presentacions relacionades amb diversos temes monogràfics d’especial interès educatiu dins l’àmbit de les ciències socials.

(Presentació per Batxillerat: La Constitució Europea)

(Presentació per l’ESO: Europa i la seva Constitució)

- Elaboració de dossiers d’activitats per ser treballades per l’alumnat. 

- Elaboració, en suport informàtic, d’esquemes conceptuals i material gràfic per tal de servir de suport a l’explicació i al treball dins l’aula. 

 Curs 2005/2006.

             Al començament del present curs escolar, els membres del departament de Ciències Socials vàrem valorar positivament la feina realitzada al llarg del curs anterior i  vàrem sol·licitar a la direcció del centre la continuïtat del projecte. Tots els membres del departament s’integren actualment al projecte per tal de continuar la feina iniciada i de definir noves prioritats:

§         Adquisició i instal·lació a l’aula 203 del projector.

 §         Creació d’una base d’imatges d’obres d’art per l’assignatura d’Història de l’Art.

 §         Elaboració, en suport informàtic, de dossiers d’activitats d’aula per ser treballades per l’alumnat. 

 §         Elaboració, en suport informàtic, d’esquemes conceptuals i material gràfic per tal de servir de suport a l’explicació i al treball dins l’aula.

 §         Continuar l’elaboració, en format Powerpoint/pàgina web, de noves presentacions relacionades amb diversos temes monogràfics d’especial interès educatiu dins l’àmbit de les ciències socials.

(“Drets humans en temps de conflicte”)

(“La pintura impressionista”)

 §         Creació d’una pàgina pròpia del departament de Ciències Socials a la pàgina d’internet de l’Institut.

 §         Formació del professorat en l’ús d’alguns programes informàtics.

 Aula 203.

La dotació actual de recursos tecnològics i informàtics en aquesta aula ha de permetre l’aplicació de suports didàctics relacionats amb les noves tecnologies.

 §         Presentació d’esquemes conceptuals, mapes i material gràfic relacionat amb la pràctica docent de les ciències socials. 

 §         Presentació d’imatges d’obres arquitectòniques, pictòriques, escultòriques i urbanístiques per acompanyar l’explicació a l’assignatura d’Història de l’Art.

 §         Connexió a internet, des de l’aula.

 §         Presentació de treballs i monografies elaborats pels membres del departament o per l’alumnat.

 §         Projecció de documentals i pel·lícules de ficció dins l’aula.

 §         Realització de videoconferències. S’obre la possibilitat de realitzar connexions amb altres centres educatius, la Universitat, persones d’especial interès, etc.

       Des del departament de Ciències Socials sembla evident la necessitat de que una segona aula pugui comptar amb recursos similars a l’aula 203. Sense aquest pressupost, la feina de transformació dels materials didàctics podria quedar sense sentit. Una única aula amb recursos tecnològics i informàtics dificultaria un adequat desenvolupament de les activitats programades, per les dificultats imposades per les ocupacions i els horaris.

 Pàgina del departament a internet i intranet       

            A mig termini, l’existència d’una pàgina del departament dins la web del l’institut hauria de  permetre, entre altres iniciatives:

 §         Aproximar a l’alumnat i a les seves famílies informació rellevant: programacions, criteris de recuperació, horaris de visita...

 §         Realitzar descàrregues de materials de les assignatures pròpies del departament: activitats, treballs a realitzar, feines de recuperació (continguts, terminis de lliurament, criteris de qualificació).

 §         Possibilitar connexions a altres pàgines seleccionades per tal que l’alumnat ampliï els continguts o realitzi  consultes per les feines i tasques encomanades.

 Departament de Ciències Socials.

 Ciutat, 7 de desembre de 2005

La Constitució Europea  

Nivell: Batxillerat 

Presentació on es mostren les institucions europees, la Constitució  i un mapa interactiu amb dades del països membres

C. Social. IES Juníper Serra.

La Constitució Europea  

Nivell: 2n cicle d'ESO 

Presentació on es mostren les institucions europees, la Constitució  i un mapa interactiu amb dades del països membres

C. Social. IES Juníper Serra.

Geografia de la població 

Nivell: 3r d'ESO.

Activitats interactives per desenvolupar els principals indicadors demogràfics i la dinàmica de la població. Gràfiques en format Excel, piràmides dinàmiques, etc

C. Social. IES Juníper Serra

Camí de Son Cladera, 20 - 07009 Palma - Illes Balears - Espanya - Telf.: +34.971.47.07.74 - Fax: +34.971.70.60.62
e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es
Com arribar a l'IES Juníper Serra