Programació   Resums   Esquemes   Criteris qualificació  

 

                            Com citar bibliografia   

Una bibliografia és una llista de documents consultats durant la preparació d'un treball escrit.
Haurà d’incloure el documents consultats encara que no s’hagin citat directament en el treball.
La bibliografia ha d’anar al final del treball, després dels annexos i abans dels índexs.
 
Un esquema possible per citar un llibre a la bibliografia d'un treball seria:
     - Cognoms i nom (de l'autor), en majúscules;
     - Títol complet de l'obra, subratllat;
     - Editorial, lloc, any i número de l'edició;
     - Nombre de pàgines.
Exemple: NADAL, JOAQUIM; WOLF, PHILIPPE: Història de Catalunya, Ed. Oikos-Tau, Barcelona, 1983, 1a. edició, 582 pàgs.
 
Sobre aquest model poden presentar-se algunes variacions:
- Diversos autors. Se separen amb punt i coma. Si són més de tres, s'indica el primer i s'hi afegeix "I D'ALTRES".
- Diversos volums. Es pot fer una fitxa de cadascun, si els seus continguts són diversos, o s'indica en la fitxa el títol de cadascun.
- Obra anònima. S'entra pel títol, en majúscules.
Els articles de revista es fitxen igual que un llibre, però el títol de l'article es posa entre cometes i el nom de la revista que es cita a continuació se subratlla.
Exemple: VILAR, PIERRE: "El fet català", L'Avenç, núm. 61, Barcelona, 1983.
 
¿Com citar un llibre en un treball?
- Cognoms i nom de l'autor; títol del llibre subratllat; volum, si s'escau; editorial; ciutat i any d'edició; i la pàgina (o pàgines) a què fem referència.
Exemple: BALCELLS, ALBERT: Cataluña contemporánea, I (siglo XIX), Ed. Siglo XXI, Madrid, 1977, pàg.228.
- Si es cita la mateixa obra més d'una vegada, s'utilitza l'abreviatura op. cit.
Exemple: BALCELLS, A.: op. cit., pàg. 230.

 

  Com citar bibliografia. en Servei de Bibliografia i Documentació de la UIB  
 

Com presentar una bibliografia i citar un text a la Biblioteca digitas de la UPC

   
   
   
   
   
   
   
   
Tots els archius es troben en format PDF.      DESCARREGA