CIENCIES_SOCIALS
PAGINA_PRINCIPALS
    1r d'ESO
    2n d'ESO.
    3r d'ESO
    4rt d'ESO.
    H. Món contemporani.
    Geografia d'Espanya
    Història d'Espanya       
    Història de l'Art
   Professorat del departament
   Projecte ENEMICS
   Calendari escolar
   El Ginebró.   Programacions   Departament   Pendents   Recursos
 


Segon de batxillerat

Informació per l'alumnat i les famílies

  
    Aquest full adreçat a l’alumnat i a les seves famílies és un resum dels principals aspectes que es desenvolupan a la matèria d'Història d'Espanya de 2n de Batx. Tota la informació detallada es troba a la programació de l'assignatura on es recull els objectius generals de la matèries, la seqüència temporal dels continguts, els mètodes pedagògics, les activitats d’ampliació i reforç, els criteris d’avaluació i qualificació, els procediments d’avaluació i de recuperació d’ensenyament-aprenentatge. La programació pot ser consultada en la pàgina web del centre: . http://socials.iesjuniperserra.net/Doc_dep.htm.

 • Continguts.

1r Trimestre: Unitats 1 a 5           Les arrels de l’Espanya contemporània

2n Trimestre: Unitats 6 a 9          L’Espanya del segle XIX

3r Trimestre: Unitats 10 a 13     L’Espanya del segle XX


 • Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació específics relacionats amb el continguts figuren a la programació de l’assignatura. Així i tot, es consideren elements imprescindibles i necessaris per poder superar l’assignatura l’adquisició d’una sèrie de capacitats i actituds de caràcter més general:

 • Correcció i claredat expositiva, oral i escrita. (Criteri fonamental per superar l’assignatura)

 • Suficient capacitat de globalitat i interrelació dels aspectes històrics tractats.

 • Adequació del vocabulari bàsic propi de l’assignatura.

 • Correcció a l’hora d’interpretar diferents fonts històriques: mapes i textos

 • Capacitat autònoma d’indagació i d’investigació .

 • Actitud crítica i valorativa envers la informació.

 • Correcta i puntual presentació de les feines encomanades.

 • Participació activa i positiva.

 • Procediments i instruments d'avaluació.

Proves escrites: un mínim de dues per avaluació. (Element fonamental d’avaluació per segon de Batxillerat) 80% de la qualificació. Consistiran en el desenvolupament escrit de diverses qüestions relacionades amb els continguts de cada unitat, tot mantenint l’estructura de la prova de selectivitat. En cada exercici escrit es revisaran, a través de preguntes específiques amb un valor del 20 % del total de la nota de l’examen, els continguts anteriors. Desprès de la correcció de cada prova l’alumnat rebrà informació relativa al seu grau de competència i domini de diferents capacitats.

- Diferents activitats realitzades a cada tema. (Principalment comentaris d’una font històrica)
- Observació a l’aula i participació activa i positiva per part de l’alumnat (Intervencions, treball en grup, exposicions orals, participació en debats, etc.)
- Hàbits de feina; claredat, rigor, creativitat, autonomia, correcta expressió, presentació, puntualitat a la presentació.
Aquests tres elements suposen el 20% de la qualificació.

 • Criteris de qualificació i recuperació.

Les qualificacions seran numèriques de l’1 al 10. L’avaluació ordinària final de la matèria es considerarà aprovada quan s’obtingui una qualificació -mitjana aritmètica de les tres avaluacions- final igual o superior a 5 i es tinguin, al manco, dues avaluacions aprovades i cap de suspensa amb una qualificació inferior a 3.

Els/les alumnes amb continguts no superats podran realitzar la recuperació abans del l'avaluació ordinària final.

 • S’han de presentar a la recuperació i preparar-se tota la matèria l’alumnat amb nota final inferior a 5.

 • L’alumnat que tingui dues avaluacions suspenses haurà de recuperar la matèria no superada, tot i que la mitjana aritmètica de les tres avaluacions sigui igual o superior a 5.

 • L’alumnat amb una avaluació suspensa amb qualificació inferior a 3 haurà de recuperar la matèria no superada, tot i que la mitja aritmètica de les tres avaluacions sigui superior a 5.

Els/les alumnes que no hagin superat l'avaluació ordinària final tindran l’oportunitat de fer un recuperació extraordinària el mes de setembre. Aquesta recuperació inclourà tots els continguts del curs.

D'acord amb el ROF del centre l’alumnat que hagi acumulat un determinat nombre de faltes d'assistència a la matèria podrà perdre el dret a l’avaluació continua. El professorat que imparteix l’assignatura garantirà la possibilitat de realitzar proves individuals a aquell alumnat que per diversos motius no presentin una regular assistència a les classes de l’assignatura. Es vetllarà per que aquest alumnat sigui assabentat amb el temps suficient de la impossibilitat de practicar-li l’avaluació continua i obtingui, amb prou temps, informació referida a la seva situació i al model de la prova final.