CIENCIESOCIALS
PAGINAPRINCIPAL
    1r d'ESO
    2n d'ESO.
    3r d'ESO
    4rt d'ESO.
    H. Món contemporani.
    Geografia d'Espanya
    Història d'Espanya       
    Història de l'Art
   Professorat del departament
   Projecte ENEMICS
   Calendari escolar
   El Ginebró.   Programacions   Departament   Pendents   Recursos
 


Segon d'ESO

Informació per l'alumnat i les famílies


     Aquesta informació, adreçada a l’alumnat i a les seves famílies, consisteix en un resum dels principals elements de la programació de la matèria de Geografia i Història de 2n d'ESO. Aquesta programació pot ser consultada íntegrament en la pàgina web del departament: http://socials.iesjuniper.com/Doc_dep.htm

 • Objectius generals de l’assignatura

Durant aquest curs s'iniciarà l'estudi de la història medieval i moderna, i continuarem amb l'estudi de la geografia, però centrats en aspectes econòmics i humans. L'objectiu és que, a final de curs, l’alumnat desenvolupi unes capacitats, obtingui uns coneixements i treballi materials relacionats amb aquests camps de les ciències socials. D'aquesta manera serà competent per comprendre una part dels fenòmens quotidians que ens envolten.

 • Continguts

1a. Avaluació: unitats 1 a 3

2a. Avaluació: unitats 4 a 6

3a. Avaluació: unitats 7 a 9

 • Resum dels criteris general d’avaluació

- Realitzar de manera autònoma activitat d'indagació i recerca.

- Transmetre i comunicar de manera oral i escrita, amb la correcció i la coherència pròpia al seu nivell i edat, missatges i informació diversa utilitzant un vocabulari bàsic adequat.

  - Elaborar i analitzar amb correcció diferents tipus de materials gràfics i icònics.

  - Participar de manera activa i positiva en l'elaboració de petites feines d'investigació cooperativa. Mostrar una actitud col·laboradora i dialogant en les relacions amb els altres membres del grup

  - Presentar puntualment i de manera ordenada les activitats proposades.

 • Instruments d’avaluació i criteris de qualificació

 • Les proves objectives de consolidació de coneixements conceptuals i destreses procedimentals, orals o escrites, representen el 50% de la qualificació total de la matèria. Les proves escrites combinaran una part de vocabulari, activitats de desenvolupament i activitats pràctiques.

 • Les activitats, orals o escrites, individuals o en grup, suposaran el 40% de la qualificació. Es valorarà: el lliurament puntual d’exercicis (tasques a casa, treballs d’investigació...); mantenir el quadern de classe al dia (exercicis corregits, esquemes, vocabulari, mapes...); observar una bona presentació del quadern i del llibre.

 • L’observació a l'aula (participació activa, interès, treball cooperatiu, autonomia, correcció, etc...) representa el 10% de la qualificació total de la matèria.

 • Per tal de garantir un equilibri en el procés avaluador entre els tres tipus d'instruments utilitzats l'alumnat ha d'obtenir una qualificació positiva igual o superior al 30% de les observacions realitzades a cada apartat.

  -Aproven la matèria aquell alumnat que al final del procés d'aprenentatge assoleix els objectius fixats a la programació de l'assignatura.

  -Per aprovar cada una de les avaluacions l’alumnat ha d’obtenir una qualificació global igual o superior a 5. La qualificació de juny serà el resultat de la nota mitjana de les 3 avaluacions.

 • Recuperació.

  - L'alumnat podrà recuperar els criteris d'avaluació no superat al llarg del curs amb la presentació correcta de les activitats qualificades negativament amb anterioritat i amb la realització de proves escrites específiques.

  - L'alumnat que no superi la matèria a l'avaluació ordinària haurà de recuperar-la el mes de setembre mitjançant una prova escrita i el lliurament d’un dossier d’activitats específic.

  - Els/les alumnes amb assignatures de ciències socials pendents de cursos anteriors rebrà, per part del seu professorat, els reforços i ajudes necessàries per poder superar la matèria pendent..Hauran de realitzar un dossier d’activitats i presentar-se a unes proves escrites. El seus professor orientarà aquest procés amb un pla d'actuació.