CIENCIESOCIALS
PAGINAPRINCIPAL
    1r d'ESO
    2n d'ESO.
    3r d'ESO
    4rt d'ESO.
    H. Món contemporani.
    Geografia d'Espanya
    Història d'Espanya       
    Història de l'Art
   Professorat del departament
   Projecte ENEMICS
   Calendari escolar
   El Ginebró. 


 

  Programacions   Departament   Pendents   Recursos
 


Quart d'ESO

Informació per l'alumnat i les famílies


Aquest full adreçat a l’alumnat i a les seves famílies és un resum dels principals aspectes que es desenvolupan a la matèria d'Història Contemporània de 4rt d'ESO. Tota la informació detallada es troba a la programació de l'assignatura on es recull els objectius generals de la matèries, la seqüència temporal dels continguts, els mètodes pedagògics, les activitats d’ampliació i reforç, els criteris d’avaluació i qualificació, els procediments d’avaluació i de recuperació d’ensenyament-aprenentatge. La programació pot ser consultada en la pàgina web del centre: . http://socials.iesjuniperserra.net/Doc_dep.htm.

  • Objectius generals de l’assignatura d’Història Contemporània:

Les ciències socials a quart d’ESO s’ocupen de l’estudi de la Història Contemporània (segles XVIII al XXI). Pretenem que durant aquest curs els alumnes trobin en la Història més recent les claus per comprendre la realitat dels nostres dies, des del punt de vista polític, econòmic, social i cultural, parant especial atenció a la Història de Espanya i de les Illes Balears.

  • Continguts:

1r Trimestre. Unitats 1 a 5 (El món i Espanya a finals del s. XVIII i el s. XIX)

2n Trimestre. Unitats 6 a 10 (El món i Espanya a la primera meitat del s XX)

3r Trimestre. Unitats 11 a 14 (El món i Espanya a la primera meitat del s XX)

  • Avaluació, qualificació i recuperació.

Instruments, procediments i criteris d'avaluació

- Proves escrites (mínim de dues per avaluació) que podran incloure: definicions, preguntes obertes i tancades, comentaris de documents i interpretacions de mapes històrics, gràfics... 50% de la qualificació

- Quaderns d'activitats: seran periòdicament revisats. 30% de la qualificació

- Activitats diverses: lectures, treballs de recerca i investigació, activitats del llibre de text, exposicions orals... 10% de la qualificació

Es valorarà, amb un 10% del total de la qualificació, l'actitud de l'alumne. Es tindrà en consideració l'interès de l'alumne pel seu procés d'aprenentatge, l'autonomia i iniciativa personal, la puntual i acurada presentació de les feines i treballs realitzats, la disponibilitat envers el treball col·laboratiu, l'autonomia i iniciativa personal.

Qualificació.

- Les qualificacions seran numèriques de l’1 al 10. L’avaluació es considerarà aprovada quan s’obtingui una qualificació final igual o superior a 5

- Per aprovar cada avaluació és necessari, com a mínim, una mitjana d'un 4 en les proves escrites i en el bloc d'activitats i actituds.

- L’avaluació ordinària de la matèria es considerarà aprovada quan s’obtingui una qualificació -mitjana aritmètica de les tres avaluacions- igual o superior a 5 i es tinguin, al manco, dues avaluacions aprovades i cap de suspensa amb una qualificació inferior a 3.

Recuperació.

- Els/les alumnes amb continguts no superats podran realitzar la recuperació abans del l'avaluació ordinària final.

  • S’han de presentar a la recuperació l’alumnat amb nota final inferior a 5.

  • L’alumnat que tingui dues avaluacions suspenses haurà de recuperar la matèria no superada, tot i que la seva mitjana sigui igual o superior a 5.

  • L’alumnat amb una avaluació suspensa amb qualificació inferior a 3 haurà de recuperar la matèria no superada, tot i que la mitjana de les tres avaluacions sigui superior a 5.

    - Aquells alumnes que no superin la matèria a l'avaluació ordinària la hauran de recuperar al mes de setembre mitjançant una prova escrita i el lliurament d’un dossier d’activitats.

    - Els/les alumnes amb assignatures de ciències socials pendents de cursos anteriors hauran de realitzar un dossier d’activitats i presentar-se a unes proves escrites. El seus professor orientarà aquest procés amb un pla d'actuació.